Política de privacitat

1.Derecho d'informació

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant , LOPD ) i el Reglament de desenvolupament aprovat per RD 1720/2007 , de 21 de desembre , KIDS BRAIN SL amb CIF B51029304 , titular del lloc web www.kidsbrain.es (en endavant, el "Lloc Web" ) , informa als usuaris d'aquest ( en endavant, els " Usuaris" ) de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat per i sota la seva responsabilitat , que es troba degudament inscrit en el Registre de Protecció de Dades de Caràcter Personal .

2.Finalitat .

Les dades dels usuaris són recaptades per KIDS BRAIN SL, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis prestats a través del Lloc Web, així com per facilitar-li informació comercial sobre serveis que puguin resultar del seu interès .

3.Carácter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari i veracitat de les dades .

Els camps marcats amb un asterisc ( * ) en el formulari de registre a emplenar per l'usuari són estrictament necessaris per atendre la seva petició , sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.
L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a KIDS BRAIN SL , són veraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació dels mateixos . Així mateix, mitjançant la complimentació del formulari de registre dels Usuaris consenten que les dades facilitades a KIDS BRAIN SL , a través del lloc web puguin ser cedits a altres usuaris , als professionals o tercers necessaris per a la realització dels serveis prestats a través del Lloc web .

4.Consentimiento de l'usuari .

L'enviament de dades personals , mitjançant l'ús dels formularis electrònics continguts en el Lloc Web o, si escau, missatges de correu electrònic , suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats , serveis i productes relacionats amb les finalitats del lloc web , i l'enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada .

5.Derechos d'accés , rectificació , oposició i cancel · lació dels usuaris .

L'Usuari podrà exercir els drets d'accés , rectificació , oposició i cancel · lació al tractament de les seves dades personals , en els termes i condicions previstos a la LOPD.
Podrà exercir aquests drets per escrit a les KIDS BRAIN SL , C / Cervantes 14-16 . Galeria La Rioja , Primera planta . Local 37 , Ceuta , o bé enviant un mail a info@kidsbrain.es

6.Seguretat .

KIDS BRAIN SL manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial decret 994/1999 , d'11 de juny , relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal , i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua , mal ús , alteració , accés no autoritzat i robatori de les dades que l'usuari faciliti a través del lloc web , sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables .
KIDS BRAIN SL es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals incloses en el fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable , així com a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si cas , es puguin produir .

7.Modificación d'aquesta política de privacitat .

KIDS BRAIN SL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials , així com a pràctiques de la indústria , informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella es produeixin .